BIP M-GOPS - Strona główna

Deklaracja Dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.mgops-krotoszyn.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czyli BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-10.


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Ośrodka, niektóre dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • zostały wytworzone przez inne podmioty, które mogą nie spełniać wymagań dostępności, albo ze względu na oprogramowanie użyte do ich stworzenia lub ich dostosowanie jest niemożliwe ze względu na poszanowanie praw autorskich;
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
  • mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • są obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.;
 2. filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących czy innych wymaganych elementów ułatwiających ich odbiór, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostepności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Oświadczneie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-04-10


Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej Ośrodka, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie szczególnego, alternatywnego (odpowiedni dla żądającego) sposobu dostępu do informacji - jeżeli dotyczy.
Ośrodek zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie powiadomi o tym osobę wnoszącą żądanie o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin, w którym zapewni dostępność cyfrową. Termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ośrodek zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Krystian Olejniczak,

@ k.olejniczak@mgops-krotoszyn.pl

@ dostepnosc@mgops-krotoszyn.pl

tel: 62 725 39 96 wew.32.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności..


Procedura (Postępowanie odwoławcze)

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej Ośrodka, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Ośrodka skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć do dyrektora Ośrodka pocztą tradycyjną:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn
e-mailem na adres:
@: k.kulka@mgops-krotoszyn.pl
lub dzwoniąc:
tel: 62 725 36 68 wew. 23

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można także przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie Adres: ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn

1. Dostępność wejścia do budynku.

 • Podjazd dla wózków
 • Do budynku, w którym znajduje się siedziba Ośrodka prowadzi jedno ogólnodostępne wejście.
 • Ośrodek zajmuje parter oraz II piętro w budynku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w mechanizm samozamykający.
 • Informacja główna (Sekretariat) znajduje się na parterze i jest dostępna bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze budynku.
 • W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, pełniąca również funkcję klatki schodowej ewakuacyjnej.
 • Stopnie schodów prowadzące na II piętro, gdzie znajduje się Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego są szerokie, proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Pracownicy z Działu schodzą i załatwiają sprawę na parterze z osobami, mającymi problem z pokonaniem schodów prowadzących na II piętro.
 • Z uwagi na brak windy, w przypadku II piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Chcąc załatwić sprawę w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego pracownicy działu prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na parterze budynku. Na parterze budynku w korytarzu znajduje się dzwonek, którego mogą użyć osoby mające problem z poruszaniem się do zasygnalizowania potrzeby obsłużenia bez konieczności wchodzenia na II piętro.
 • Szerokość korytarzy oraz drzwi do pomieszczeń zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku z siedziskami.
 • Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych tj. systemu wspomagania słuchu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Ośrodka.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne)

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie Adres: ul. Kobierska 7, 63-700 Krotoszyn

1. Dostępność wejścia do budynku.

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście od strony ul. Kobierskiej, wejście z udogodnieniem w postaci platformy dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony ul. Więźniów Politycznych, przy bramce wejściowej umieszczony jest dzwonek.
 • Placówka zajmuje parter budynku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Budynek posiada platformę dla wózków inwalidzkich, którą obsługują pracownicy Dziennego Domu ”Senior+”
 • Wejście główne do budynku od ulicy Kobierskiej nie jest zabezpieczone bramką, bramką zabezpieczane jest wejście od ulicy Więźniów Politycznych, gdzie usytuowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w mechanizm samozamykający.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia Placówki.
 • Szerokość korytarza oraz drzwi do pomieszczeń zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Placówka wyposażona jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Toaleta posiada system przywoławczy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych tj. systemu wspomagania słuchu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Placówki.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn Adres: ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn

 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych tj. systemu wspomagania słuchu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dział Wsparcia ul. Młyńska 2b

1. Dostępność wejścia do budynku.

 • Placówka zajmuje parter oraz drugie piętro budynku.
 • Do wejścia na drugie piętro budynku prowadzą schody. Brak platformy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • W budynku nie ma windy.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Placówka nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (progi, schody, brak windy).

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych tj. systemu wspomagania słuchu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Placówki.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Informacje dodatkowe

 1. Można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops@krotoszyn.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na E-Puap: Adres skrytki odbiorczej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie na E-Puap: /mgops_krotoszyn/SkrytkaESP
  Więcej informacji pod linkiem: Wnioski elektroniczne
 2. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 3. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 4. Strona prezentuje poziom zgodności AA.