BIP M-GOPS - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej


PODSTAWA PRAWNA


Akt prawny, który wprowadził OZPS, to ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-ków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440 z 2011 r.). Obecnie obowiązujący akt prawny to usta-wa o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).


Artykuł ustawy o pomocy społecznej (16a) opisujący schemat przeprowadzenia oceny zasobów brzmi następująco:

1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmiko-wi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny”.
Załączniki:
 1. OZPS za 2021.pdf (06.05.2022, 15:26) - pobrań: 527
 2. OZPS za 2020.pdf (04.05.2021, 10:36) - pobrań: 1 290
 3. OZPS ZA 2019.pdf (22.06.2020, 12:42) - pobrań: 2 278
 4. OZPS ZA 2018.pdf (21.04.2020, 14:21) - pobrań: 2 429
 5. OZPS ZA 2017.pdf (21.04.2020, 14:20) - pobrań: 2 490
 6. OZPS ZA 2016.pdf (21.04.2020, 14:20) - pobrań: 2 396
 7. OZPS ZA 2015.pdf (21.04.2020, 14:20) - pobrań: 2 444
 8. OZPS ZA 2014.pdf (21.04.2020, 14:20) - pobrań: 2 343
 9. OZPS ZA 2013.pdf (21.04.2020, 14:19) - pobrań: 2 313
 10. OZPS ZA 2012.pdf (21.04.2020, 14:19) - pobrań: 2 571
 11. OZPS ZA 2011.pdf (21.04.2020, 14:18) - pobrań: 2 442
Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 21.04.2020, 14:27
Dokument oglądany razy: 19 939
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018