MegaBIPPetycja

Uruchamiam sytezator mowy...Informacje ogólne: Na końcu dokumentu

Petycje mogą być wnoszone:

 • listownie na adres: Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn,
 • osobiście do rejestru korespondencji przychodzących Centrum (parter, pokój nr 3) w godzinach pracy jednostki,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (strona www.kcus.krotoszyn.pl),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kcus@krotoszyn.pl.


Jakie informacje powinna zawierać petycja:

Petycja składana w swoim imieniu:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie  organu, do którego składana jest petycja,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis. 

Jeśli petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Może być także podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Petycja składana przez grupę podmiotów:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składana jest petycja,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 

Petycja składana w czyimś imieniu zawiera dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja
 • potwierdzenie zgody podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę należy dołączyć do petycji. W przypadku braku potwierdzenia, petycja nie będzie rozpatrzona.. 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej KCUS w Krotoszynie danych osobowych  wnoszącego petycję lub danych osobowych podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana. 

Jeżeli petycja złożona w imieniu własnym nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego, to pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z ww. grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z ww. grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji, to pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli  petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów co do formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać, czego dotyczy, 
 • imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji adresat petycji zwróci się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli  braki nie zostaną usunięte lub nie zostaną złożone wyjaśnienia co do treści petycji w ww. terminie, to petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Aby uniknąć błędów, można skorzystać z wzoru petycji.

Opublikował: Magdalena Baran
Publikacja dnia: 29.04.2024, 11:35
Dokument oglądany razy: 477
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018