MegaBIPRODO / Polityka Prywatności

Uruchamiam sytezator mowy...


Klauzula Informacyjna


Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KCUS w Krotoszynie jest Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy  Inspektora Ochrony Danych, który odpowiadać będzie za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych w Krotoszyńskim Centrum Usług Społecznych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
mailowo: iod@kcus.krotoszyn.pl

  • pocztą na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Kobylińska 10a
63-700 Krotoszyn

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

  • zgoda osoby
  • wykonanie lub zawarcie umowy,
  • prawny obowiązek,
  • żywotne interesy,
  • zadanie publiczne, władza publiczna,
  • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.


LINK: KLAUZULE INFORMACYJNE

Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 07.03.2024, 08:48
Dokument oglądany razy: 607
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018