MegaBIPStrategia 2014-2020

Uruchamiam sytezator mowy...


Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020.

Strategia zwiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie do 2020 roku. Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych został‚a skonstruowana na podstawie przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych a także instrumentów analizy strategicznej, do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają obszary problemowe, nad którymi winna skupia się miejska polityka społeczna ujęta w formie misji celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczają działania poszczególnych aktorów życia publicznego Miasta i Gminy Krotoszyn. Całość programowa została ujęta w formie tabelarycznej zawierającej cele, kierunki oraz realizatorów poszczególnych działań czas ich realizacji oraz wskaźniki ich wykonania.


Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 24.02.2022, 13:34
Dokument oglądany razy: 4 159
Podpisał: Katarzyna Kulka
Dokument z dnia: 31.12.2018