BIP M-GOPS - Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Wersje archiwalne strony:
  • Instrukcja korzystania z BIP wersja z dnia 19.11.2019, 10:00
    powód zmiany: ZAKTUALIZOWANO INSTRUKCJĘ OBSŁUGI STRONY
  • Instrukcja korzystania z BIP wersja z dnia 19.11.2019, 08:02
    powód zmiany: MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu. Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu.Wyposażenie Program jest wyposażony między innymi w: budowę modułową dzięki której można wyposażyć swoją kopię programu tylko w takie funkcje, które są rzeczywiście potrzebne;wygodny i prosty instalator;gotowe strony wymagane prawem instalowane razem z programem;przyjazny panel administracyjny umożliwiający wygodne prowadzenie strony podmiotowej BIP;system uprawnień z podziałem na administratorów i redaktorów BIP;możliwość dodawania informacji (podstron), edytowania i usuwania ich (przenoszenia do rejestru stron usuniętych);możliwość dodawania i edycji przetargów z podziałem na podlegające i niepodlegające Ustawie, zakończone i usunięte, przetargi zakończone dzielą się na rozstrzygnięte, nierozstrzygnięte (jeszcze) oraz anulowane - moduł dodatkowy w standardzie;możliwość dodawania i edycji konkursów z możliwością określenia dat zakończenia przyjmowania zgłoszeń, zakończenia konkursu itd. oraz możliwością różnorakiego rozstrzygania - moduł dodatkowy w standardzie;możliwość dodawania ogłoszeń do przetargów oraz konkursówautomatyczny moduł archiwizujący strony edytowane oraz kasowane (rejestr zmian oraz rejestr stron usuniętych);dodatkowy moduł zbierający w jednym miejscu wszystkie zmiany;dodatkowy moduł kontaktowy;statystyki odwiedzin każdej strony;szczegółowe, automatycznie aktualizowane metryki każdej strony z możliwością edycji nazw poszczególnych informacji;szczegółowe logi z zapisem kto i kiedy się logował lub próbował się logować do części administracyjnej i z jakim skutkiem;generowaną automatycznie mapę strony;moduł wyszukiwania;wersje do druku;edytowalny i konfigurowalny komunikat o cookies;możliwość zdefiniowania głównego adresu e-mail serwisu;kodowanie polskich znaków diakrytycznych w standardzie UTF-8;responsywne szablony, które można przełączać w czasie rzeczywistym;system obsługi szablonów (zmiana szablonu jednym kliknięciem);system ułatwień dla użytkowników jak AAA (zmiana wielkości czcionki), kontrast, focus, dostępność funkcji z klawiatury itp.;... i inne.WCAG 2.0 WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wskazówki dotyczące dostepności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać. Program MegaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez: Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;Automatycznie generowana mapa strony;Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika <title>;Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie <lang>;Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks); Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP: Teksty powinny być pisane prostym językiem;Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak paramentru "target");Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika <title>;Przepisy prawa MegaBIP jest programem do tworzenia i prowadzenia stron podmiotowych BIP, jest więc odpowiedni dla wszystkich, którzy są zobowiązani strony takie prowadzić. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych. Tworzenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP regulują przepisy: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania sięRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznychUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami) Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w pełnej wersji programu. do góry strony   Kto musi prowadzić BIP Stronę podmiotową BIP muszą prowadzić podmioty, które wykonują zadania publiczne w szczególności: organy władzy publicznej i samorządowej;podmioty reprezentujące Skarb Państwa;podmioty reprezentujące państwowe i samorządowe osoby prawne oraz podmioty reprezentujące inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;inne podmioty które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym lub w których Skarb Państwa lub samorząd maja udział większościowy;związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne; Wyjątkiem są: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;spółdzielnie socjalne;spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. które mogą: Prowadzić normalny BIP.Ogłaszać informacje publiczne na swojej stronie (zwykłej, czyli nie będącej BIP).Udostepniać informacje publiczne na wniosek. Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w pełnej wersji programu.

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian